Platné vyhlášením příslušné výzvy (během září 2023)

Připravili jsme si pro Vás výňatek z podmínek poskytnutí dotace od září 2023 na montáž fotovoltaiky.

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy, připouští se dodávka nevyužité energie do distribuční soustavy nebo její využití v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FV systému nepovolil.

Pro ověření splnění zásad 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) může žadatel využít výpočetní nástroj, který je k dispozici na webových stránkách programu. Nástroj mu poskytne odhad úspor a ekonomické návratnosti pro optimalizaci návrhu.

Výše podpory

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 9.

Instalované části systému FVEVýše podpory [Kč]
Minimální instalace o výkonu 2 kWp  60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp10 000
a 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia10 000
Tabulka 9 – Výše podpory pro podoblast C.3

Podmínky

a) Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp14.

b) Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

c) Systém musí být vybaven:

d) Systém musí být vybaven sledovačem bodu maximálního výkonu (MPPT). Pokud není sledovač součástí instalovaného fotovoltaického měniče, musí být doložena jeho účinnost přizpůsobení min. 98 %.

e) Navrhované měniče výstupem připojené k el. síti musí vyhovovat požadavkům normy EN 50549- 1:2019 (požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi).

f) Minimální účinnost (vztažena k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích podmínkách STC16 je:

g) Pro účely porovnání s podmínkami programu je uvažována jmenovitá kapacita baterií deklarovaná výrobcem (neuvažuje se snížení vlivem vybíjecích cyklů) stanovená při vybíjení konstantním proudem po dobu 10 hodin nebo kratší.

h) V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita vyjádřená v kWh stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWp. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.

i) Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.

j) Pro získání podpory na systém s efektivním využitím tepelného čerpadla musí být splněny následující podmínky:

_________________________________________________________
14 V případě bifaciálních modulů je pro výpočet podpory započten výkon při osvětlení pouze z čelní strany.
15 Např. solární regulátor + měnič DC/AC
16 Sluneční ozáření 1000 W.m-2, teplota FV článků 25 °C, spektrum záření podle AM = 1,5 a osvětlení pouze z čelní strany. Bližší informace viz ČSN EN 61215, ČSN EN 50380, ČSN CLC/TS 61836.

Zdroj: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/

Napsat komentář